(21) ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ

Κλέψομεν ἄχρι τίνος τὰ φιλήματα καὶ τὰ λαθπαῖα

νεύσομεν ἀλλήλοις ὄμμασι φειδομένοις;

Μέχρι τίνος δ’ ἀτέλεστα λαλήσομεν,

ζευγνύντες κενεὰς ἔμπαλιν ἀμϐολίας;

Μέλλοντες τὸ καλὸν δαπανήσομεν. Ἀλλὰ πρὶν ἐλθεῖν

τὰς φθονέρας, Φείδων, θῶμεν ἐπ’ ἔργα λόγοις.

*

De Straton.

Jusqu’à quand volerons-nous baisers et secrets à l’insu de tous,

nous enverrons-nous l’un à l’autre des regards entendus ?

Jusqu’à quand nous tiendrons-nous de vains bavardages, délais

unis à d’autres délais futiles ?

À différer nous épuisons notre beauté. Alors avant la venue

des jalouses, Phédon, mettons des actes sur nos paroles.

 

 

 

Note : le prénom « Phédon » fait écho au vers deux, « φείδομένοις », du verbe qui signifie littéralement « ménager, épargner, économiser ». « φειδομένως » signifie « avare ».