WH

Catégorie : traductions Page 1 of 2

épigramme 12, de Phlaccos

(12) ΦΛΑΚΚΟΥ

Ἄρτι γενειάζων ὁ καλὸς καὶ στερρὸς ἐπασταῖς

παιδὸς ἐρᾷ Λάδων. Σύντομος ἡ Νέμεσις.

*

De Phlakkos.

Aujourd’hui barbucillant, le bel et inflexible envers les amants

Ladon aime un garçon. Rapide, la Revanche !

*

La « Revanche » (Némésis) est une déesse personnifiée, d’où l’emploi de la majuscule dans la traduction. Bien qu’elle soit chargée d’équilibrer le monde en dispensant la justice, elle est plus souvent invoquée quand il s’agit de punir les méchants et de châtier la démesure. On aurait pu traduire la dernière phrase par « Expéditive, la Justice ! »

 

épigramme 9, du même

(9) Τοῦ αὐτοῦ.

Ἄρτι καλός, Διόδωρε, σύ, καὶ φιλέουσι πέπειρος·

ἀλλὰ καὶ ἢν γήμῃς, οὐκ ἀπολειψόμεθα.

*

Du même.

Aujourd’hui tu es beau, Diodore, à point pour être aimé ;

et même, hé !, si tu te maries, nous n’abandonnerons pas.

épigramme 21 de Straton de Sardes

(21) ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ

Κλέψομεν ἄχρι τίνος τὰ φιλήματα καὶ τὰ λαθπαῖα

νεύσομεν ἀλλήλοις ὄμμασι φειδομένοις;

Μέχρι τίνος δ’ ἀτέλεστα λαλήσομεν,

ζευγνύντες κενεὰς ἔμπαλιν ἀμϐολίας;

Μέλλοντες τὸ καλὸν δαπανήσομεν. Ἀλλὰ πρὶν ἐλθεῖν

τὰς φθονέρας, Φείδων, θῶμεν ἐπ’ ἔργα λόγοις.

*

De Straton.

Jusqu’à quand volerons-nous baisers et secrets à l’insu de tous,

nous enverrons-nous l’un à l’autre des regards entendus ?

Jusqu’à quand nous tiendrons-nous de vains bavardages, délais

Lire la suite

Zeus et le serpent, Ésope

Τοῦ Διὸς γαμοῦντος πάντα τὰ ζῷα ἀνήνεγκαν δῶρα. Ὄφις δὲ ἕρπων, ῥόδος ἀναλαϐὼν τῷ στόματι, ἀνέϐη. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ζεὺς εἶπε· « Τῶν ἄλλων ἁπάντων καὶ ἐκ ποδῶν δῶρα δέχομαι· ἀπο δὲ τοῦ σοῦ στόματος οὐδὲν λαμϐάνω. » Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πάντων τῶν πονηρῶν αἱ χάριτες φοϐεραί εἰσιν.

*

Zeus se mariait, tous les animaux lui apportèrent des cadeaux. Le serpent serpentant, s’approcha de lui, portant une rose par sa gueule. Le voyant, Zeus dit :

Lire la suite

Le loup et l’agneau, Phèdre

Ad rivum eundem Lupus et Agnus venerant
Siti compulsi ; superior stabat Lupus
Longeque inferior agnus. Tunc fauce improba
Latro incitatus iurgii causam intulit.
«Cur» inquit «turbulentam fecisti mihi
Aquam bibenti?» Laniger contra timens:
«Qui possum, quaeso, facere, quod quereris, lupe?
A te decurrit ad meos haustus liquor».
Repulsus ille veritatis viribus:
«Ante hos sex menses male» ait «dixisti mihi».
Respondit agnus: «Equidem natus non eram».
«Pater hercle tuus» ille inquit «male dixit mihi».
Atque ita correptum lacerat iniusta nece.

Haec propter illos scripta est homines fabula,
Qui fictis causis innocentes opprimunt.

*

Au même ruisseau, un loup et un agneau étaient venus,
Poussés par la soif ; le loup se tenait en amont
Et l’agneau en aval. Alors, par son instinct vorace
Excité, le brigand leva un prétexte de querelle.
« Pourquoi », dit-il, « Troubles-tu l’eau

Lire la suite

Le loup et l’agneau, Ésope

 

Λύκος ἀρνίον ἐδίωκε· τὸ δὲ εἴς τι ἱερὸν κατέφυγε. Προσκαλουμένου δὲ αὐτὸ τοῦ λύκου καὶ λέγοντος ὅτι θυσιάσει αὐτὸ ὁ ἱερεύς, εἰ καταλάβῃ, τῷ θεῷ, ἐκεῖνο ἔφη· «Ἀλλ᾿ αἱρετώτερόν μοί ἐστι θεοῦ θυσίαν γενέσθαι ἢ ὑπὸ σοῦ διαφθαρῆναι.»
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἷς ἐπίκειται τὸ ἀποθανεῖν κρείττων ἐστὶν ὁ μετὰ δόξης θανατος.

*

Un loup poursuivait un agneau, qui se réfugia dans un temple. Comme il était invité à en sortir par le loup, qui disait que le prêtre allait le tuer, en sacrifice au dieu, il répondit : « Mais, il me plaît mieux de mourir pour le dieu, que d’être égorgé par toi. »

Cette fable dit qu’il vaut mieux, s’il est nécessaire de mourir, de choisir la mort pour la gloire.

épigramme 5, du même

(5) Τοῦ αυτοῦ

Τοὺς λευκοὺς ἀγαπῶ, φιλέω δ’ ἅμα τοὺς μελιχρώδεις

καὶ ξανθούς, στέργω δ’ ἔμπαλι τοὺς μέλανας.

Οὐδὲ κόρας ξανθὰς παραπέμπομαι· ἀλλὰ περισσῶς

τοὺς μελανοφθάλμους αἰυλοφανεῖς τε φιλῶ.

*

Du même.

J’affectionne les blancs, j’apprécie aussi les caramels

et bronzés, je chéris autant les noirs.

Et je ne dédaigne pas les pupilles blondes, mais bien plus

j’apprécie les yeux noirs brillants comme le jour.

Page 1 of 2

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén